Pròtesis

L’absència total o parcial de les dents pot ser tractada mitjançant pròtesis dentals.

Corona dental:

És una estructura dissenyada a la mida d’una dent que prèviament ha estat tallada, cobreix tota la superfície localitzada per sobre de la geniva amb l’objectiu de protegir la peça en qüestió i tornar-li les seves característiques funcionals i estètiques. Aquesta estructura pot estar composta per un sol tipus de material o per una combinació d’aquests, així d’aquesta manera, podem obtenir corones metàl•liques, metall-ceràmica, de zirconi, de disilicat de liti, etc., en funció dels resultats que desitgem aconseguir i la zona en la que es realitzi. Aquesta corona quan es fixa a una dent natural es fa mitjançant un mecanisme de cimentat.

Quan la fixació de la corona es realitzi sobre un implant aquesta pot ser cargolada o cimentada, en aquest últim cas no és que vagi cimentada directament a l’implant, sinó que va fixada amb ciment a un additament que prèviament ha estat cargolat a l’implant.

Pont Dental:

Estructura rígida que està formada per diverses corones, i també pot estar compost per un o diversos tipus de materials. Consisteix en aprofitar la disposició de les peces que es troben en boca i fixar sobre aquestes una pròtesis que serveixi per reposar les que falten. Per exemple, si entre dues dents vàlides, falta una al mig, amb aquest tipus de tractament és possible reposar la peça perduda, en aquest cas seria un pont de 3 peces suportat sobre 2 grans. Hauríem com a resultat 3 corones que retornen funció i estètica, la corona que substitueix la dent perduda porta el nom de pòntic.

El mateix concepte s’aplica quan el tractament és sobre implants, és possible rehabilitar 3 corones sobre dos implants que estiguin ben posicionats.

Prótesis. Clínica dental en Mataró

Pròtesis Híbrida:

És una solució fixa i permanent quan es volen rehabilitar les peces dentals d’una arcada completa, aquest tipus de pròtesis va suportada totalment sobre implants, fixant una estructura metàl•lica sobre la qual s’encaixa la pròtesis completa.

Sobre-dentadura:

És una pròtesis semi-fixa, que porta 2 components principals, un d’ells va fix als implants, locator o barra són els elements de retenció més comuns, i el pacient no els pot retirar.

L’altre component és la pròtesis pròpiament dita, molt similar a una extraïble convencional, en aquest cas porta una estructura metàl•lica interna i uns acoblaments que possibiliten que es retingui a la boca durant el seu funcionament, encara que el pacient és capaç de retirar-se-la cada vegada que ho requereixi. Aquest tipus de pròtesis pot anar suportada totalment sobre implants o pot tenir major suport sobre la geniva, varia entre altres coses, dels implants que s’hagin planificat. També es poden realitzar sobre-dentadures sobre dents naturals, però és un tractament cada vegada més en desús.

Pròtesis extraïble:

Són les pròtesis convencionals, que poden ser sempre retirades pel pacient. Quan hi ha dents a la boca, porten uns sistemes de retenció anomenats ganxos, els quals es dissenyen aprofitant la forma de les peces dentals per aconseguir la millor estabilitat i el millor moviment possible.

Poden ser metàl•liques o d’acrílic. Quan queden poques peces o s’han perdut totes en una arcada, s’opta generalment per fer-les d’acrílic. Actualment són l’últim recurs en rehabilitació definitiva.

Pròtesis fixa:

La Pròtesis fixa és aquella que un cop col•locada, no pot ser retirada pel pacient. Pot ser suportada sobre peces dentals naturals o sobre implants. Tot i que s’han realitzat tractaments fixos combinant tots dos suports en un mateixa estructura, nosaltres no recomanem aquesta pràctica.